Specialpedagogisk profil

Specialpedagogisk profil - vad innebär det för oss som arbetar på ESS-gymnasiet?

Det specialpedagogiska synsättet genomsyrar undervisningen på ESS-gymnasiet. Vi uppmuntrar alla små framsteg som kan leda framåt. Skolan har en hög förväntan på att alla elever vill lära sig, utvecklas och nå sina kunskapsmål. Det finns ibland en (eller flera) orsaker till att lärandet inte kommer till stånd - vi undersöker och kartlägger vilken. På denna tilltro till elevens förmågor byggs undervisningsrelationen som en brygga mellan eleven och ämnet. Att sätta upp kunskapsmål och andra mål som är möjliga att nå, skapar självkänsla och självförtroende hos eleverna. Våra insatser vad gäller pedagogiska kartläggningar, undervisning och bedömningar ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Lärarna på ESS-gymnasiet har ett brett och djupt kunnande om olika arbetssätt och metoder, funktionsnedsättningar och olika sorters anpassningar. De är bra på att ge varje elev det hen behöver i form av exempelvis alternativa verktyg som till exempel inlästa läromedel. Det visar sig ofta att det som är bra för en elev med en funktionsnedsättning är bra för alla elever.

På ESS-gymnasiet finns ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av skolsköterska, psykolog, specialpedagoger, kuratorer och studie- och yrkesvägledare till hjälp för elever, lärare, skolledning och vårdnadshavare. Vi är närvarande vuxna oavsett yrkesroll. På ESS-gymnasiet arbetar alla för en sammanhållen skoldag och vi försöker att i möjligaste mån inte ställa in lektioner.

Digitala hjälpmedel och IKT används till stor del i undervisningen, till exempel genom inlästa läromedel, onlineböcker och andra alternativa verktyg för att variera och underlätta inlärningen för våra elever. Alla elever på ESS-gymnasiet får låna en dator under sin studietid. Det finns fysiska hjälpmedel att tillgå, till exempel stressbollar, bollsitsar, audiokomfort, bollvästar m.m. Tillsammans med eleverna arbetar läraren hela tiden i en formativ process. Skolan erbjuder en tydlig struktur på lektionsupplägg, arbetsuppgifter och lärarna anpassar omfång och storlek på uppgifter efter elevernas behov. Uppgifternas redovisningsform anpassas efter elevens behov och inlärningsstil.

ESS-gymnasiet arbetar med utgångspunkt i en digital struktur, en så kallad skolplattform där alla ”klassrum” är uppbyggda på samma genomtänkta sätt för att underlätta för eleverna. Inlämningar, planeringar, kalender för klassen och annan information delas här. 

Våra elever ska känna sig som en del av sammanhanget och ha ett inflytande över det som äger rum utifrån sina förutsättningar. Vi försöker att se människan bortom elevrollen. På Ess-gymnasiet är man en delaktig person, inte ”bara en elev”. 

 

Dela:
Kategorier: