Till innehåll på sidan

Pedagogisk plattform

Vision

ESS-gymnasiets elever ska ges optimala förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och emotionellt i ett öppet och kreativt klimat som kännetecknas av arbetsglädje och engagemang.  Alla elever ska vara rustade med kunskaper och verktyg för att kunna vara aktiva ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare.

Grundläggande mål

När eleverna lämnar vår verksamhet har de…

 • goda ämneskunskaper
 • förmåga att ta ansvar för sitt lärande och har kunskap om sin inlärning
 • digital kompetens
 • hållbart miljötänkande
 • förmåga att reflektera och tänka kritiskt
 • god kommunikationsförmåga
 • självförtroende och framtidstro
 • social, medborgerlig och demokratisk kompetens

Grundläggande förhållningssätt

För att våra elever ska nå sina mål…

 • har vi tilltro till och höga förväntningar på våra elever
 • möter vi alla elever där eleven är
 • respekterar vi elevens integritet
 • är vi demokratiska
 • tar vi tillvara varandras olikheter
 • skapar vi goda relationer
 • samarbetar vi kring eleven
 • ser vi helheten runt eleven
 • arbetar vi för att skapa internationella utbyten

Gemensamt ansvar

 • Alla arbetar för en högkvalitativ verksamhet utifrån den egna professionen.
 • Alla följer gemensamt överenskomna beslut och rutiner och bidrar till skolutveckling.
 • Alla är goda ambassadörer för skolan i samverkan med vårdnadshavare, förvaltning och olika samhällsinstanser
   
Dela:
Kategorier: