Internationalisering

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internatio­nella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.”

ESS-gymnasiet har systematiskt arbetat med att utveckla sitt arbete vad det gäller internationalisering sedan hösten 2012. Vi önskar att våra elever ska få träna sig i att vara aktiva samhällsmedborgare i en globaliserad värld. Eleverna ska få möta andra elever från andra länder och kulturer i skolan genom olika aktiviteter och utbyten. Under läsåret uppmärksammar vi dagar som Europadagen, Europeiska språkdagen och FN-dagen.

ESS-gymnasiet har deltagit i flera projekt och samarbetar numera med flera olika skolor i Europa. Skolan har haft ett Nordplus junior projekt och har nu två stycken pågående Erasmus+ projekt. I det ena projektet handlar det om kompetensutveckling inom IKT för personalen. Många av skolans lärare har nu fortbildat sig inom IKT utanför Sverige för att förbättra undervisningen för eleverna. Lärarna har ökat sitt digitala kunnande och deras motivation för detta också ökat. Vi ser även att flera lärare har utökat sina nätverk, vilket också är värdefullt för lärarna i sin yrkesroll i vår digitaliserade värld.

I ett annat Erasmus+ projekt arbetar skolan med frågeställningar kring integration. Hur kan integrationen förbättras? I projekt MIGRATION samarbetar ESS-gymnasiet med sju andra skolor i Europa vilket bidragit till många värdefulla möten och erfarenheter. Vår strävan är att fortsätta samarbetsprojekt tillsammans med andra europeiska skolor för att främja erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

ESS-gymnasiets Samhällsvetenskapliga program har sedan flera år genomfört ett ämnesövergripande Italienprojekt. Eleverna får under tredje läsåret delta i en studieresa till Rom, Neapel och Pompeji. Ett av Samhällsprogrammets programmål är att bidra till elevernas förmåga att anlägga ett historiskt och internationellt perspektiv på företeelser i samhället: ”De historiska kunskaperna ger delaktighet i kulturarvet och bidrar till förståelse av nutiden och handlingsberedskap inför framtiden.” På ESS-gymnasiet strävar vi efter att eleven ska möta sitt ämne i dess autentiska miljö. I studieresan integreras därför undervisning i ett flertal av samhällsprogrammets kurser, t.ex. historia, filosofi, svenska och italienska. Vi kan också se att studieresan har en motivationshöjande funktion som bidrar till  högre måluppfyllelse och gemenskap i gruppen. Under studieresan påminns eleverna om vilken betydelse det egna ansvaret har i ett gruppsammanhang.

I ESS-gymnasiets skolutvecklingsarbete är det viktigt att söka sig utanför Sverige för ny inspiration och kunskap för att komma vidare i kvalitets- och utvecklingsarbetet, att se hur andra aktörer organiserar kvalitets- och utvecklingsarbetet är då värdefullt.

I skolans likabehandlingsarbete försöker vi att synliggöra värdegrundsfrågor. ESS-gymnasiet har exempelvis språkkaféer och friluftsdagar då möten mellan nyanlända och andra elever ska främjas.

ESS-gymnasiet har sedan 2012 deltagit i debatter på Europahuset. Debatterna har ESS-gymnasiet organiserat genom vårt nätverk i Stockholm: EU, det är vi! Målet med debatterna har varit att öka den demokratiska medvetenheten bland unga. ESS-gymnasiet önskar att stödja alla elevers möjlighet att utveckla sig till aktiva samhällsmedborgare. I debatterna har olika elevgrupper från skolan deltagit. Vi har sett en styrka i att göra ett projekt tillsammans för att öka den politiska medvetenheten i Stockholm skolor. De deltagande skolorna i EU, det är vi! täcker upp stora delar av Stockholm, inte bara geografiskt utan också socioekonomiskt. Våra elever får inte bara möjligheten att lära mer om EU, utan också möjligheten att träffa andra ungdomar från en annan del av Stockholm, vilket också är bra för demokratin.

Skolans personal brukar regelbundet delta i Globala skolans seminarium. Skolan möter världen i SIDAS regi i slutet av läsåret har varit populär kompetensutveckling under flera år.

I vårt internationaliseringsarbete använder vi oss av staden Stockholm, vi är medvetet aktiva i att utnyttja att ESS-gymnasiet är en skola mitt i staden.

Dela: