Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

ESS-gymnasiet har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare, specialpedagoger samt studie -och yrkesvägledare.

Via vårt elevhälsoteam kan du som elev få hjälp och stöd i frågor som rör hälsan och lärandet, vid konflikter eller vid bristande motivation för studier. Du erbjuds hälsosamtal, alternativa verktyg i undervisningen samt vägledning för fortsatta studier eller annan sysselsättning. 

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja din utveckling mot utbildningens mål samt undanröjer hinder för lärandet. All personal ska medverka till att utveckla din känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. ESS är en verksamhet där du upplever meningsfulla sammanhang, delaktighet och att olikheter respekteras lägger grunden för goda relationer och motverkar kränkningar.

Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för alla elever ska rikta sig till alla och genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. Elevhälsoteamet arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete tillsammans med elever, vårdnadshavare och lärare.

Dela:
Kategorier: