Elevhälsoteam

ESS-gymnasiet har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av psykolog, kuratorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagoger samt studie -och yrkesvägledare. Via vårt elevhälsoteam kan eleven få hjälp och stöd i frågor som rör hälsan och lärandet, vid konflikter eller vid bristande motivation för studier. Alla elever erbjuds hälsosamtal, alternativa verktyg i undervisningen samt vägledning för fortsatta studier eller annan sysselsättning. 

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål samt undanröjer hinder för lärandet. All personal ska medverka till att utveckla barnens och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. En verksamhet där barn och elever upplever meningsfulla sammanhang, delaktighet och att olikheter respekteras lägger grunden för goda relationer och motverkar kränkningar.

Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever ska rikta sig till alla och genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. Elevhälsoteamet arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete tillsammans med elever, föräldrar och lärare.

Dela: